Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2005r.

Termin: 30.06.2005 r., początek o godz. 14.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004;
  2. Powzięcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2004;
  3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004;
  4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004;
  5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Regulaminu Rady Nadzorczej;