Wersja do druku

Raport bieżący 25/2004 z 30.09.2004

Zmiana w Statucie ATM S.A.
Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 2 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego informuje, że w Statucie Spółki w § 6 zmieniono treść ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 257 504 (dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote) i dzieli się na:”
w sposób następujący:
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 525 504 PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset cztery złote) i dzieli się na:”,
a także w tym samym ustępie dopisano pkt. 5 o treści:
„130 000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr 2.797.041 do nr 2.927.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,”
oraz pkt. 6 o treści:
„300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 2.927.041 do nr 3.227.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda.”

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu