Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Raport bieżący 12/2010 z 18.05.2010

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie — wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje wykaz informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku, podanych do publicznej wiadomości w roku 2009. Wykaz informacji zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.

Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki, przy ul. Grochowskiej 21a w Warszawie. Wszystkie wymienione raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki www.atm.com.pl.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu