Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2006r.

Termin: 30.06.2006 r., początek o godz. 16.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

 

Planowany porządek obrad

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005;
  2. Powzięcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2005;
  3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2005;
  4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2005